Vapenskjöld

Släktvapen


För Långarydssläkten har 1998 antagits ett heraldiskt släktvapen med följande beskrivning, s k blasonering:

I fält av guld ett blått kors, åtföljt ovan av två röda lejonhuvuden med blå beväring, därest sådan skall komma till användning, och nedan av två röda kvarnhjul

Vapnet är utarbetat av Per Andersson och antaget av släktens huvudman - den idag äldsta ättlingen till stamfadern på den äldsta kända fortlevande manslinjen - bergsingenjör Bengt åhren, sonsons sonsons sonsons son till länsmannen. Det heraldiska vapnet får användas som släktvapen av alla manliga och kvinnliga agnatiska ättlingar till stamfadern samt som symbol för den kognatiska Långarydssläkten av alla efterkommande till länsmannen.

Släktens kärnområde ryms huvudsakligen inom Hylte kommun, från vars vapen släktvapnet fått sina tre tinkturer guld, rött och blått. Från kommunvapnet härrör också släktvapnets kvarnhjul, som symboliserar de för släktens medlemmar allt viktigare industriella näringarna, allt ifrån vattenkvarnsdrift som jordbrukets binäring till modern industri, bl a Hylte bruk som givit namn åt kommunen och dess centralort Hyltebruk. Industrins främsta kraftkälla är Nissan, som genomflyter bygden och i både släkt- och kommunvapnet fått sin symbol i den blå färgen. Korset anspelar på församlingen Långaryd, där släkten har sitt ursprung och varefter släkten blivit uppkallad. Samtidigt kan korset ses som en sinnebild för en järnvägskorsning och därmed anspela på järnvägens betydelse för bygden och släkten. De fyra gyllene fälten erinrar om dels jordbruket som traktens och släktens huvudnäring till långt fram i tiden, dels ortnamnets efterled med betydelsen 'röjning', illustrerat med odlade öppningar i det annars skogsbeklädda landskapet. Långaryds socken tillhör Västbo härad i "smålandet" Finnveden. Detta framhålls i släktvapnet genom en förkortning av Smålands landskapsvapen i form av ett rött lejonhuvud i fält av guld. Likt Hylte kommun fördelar sig Långarydssläktens närmaste utbredningsområde på båda sidor som gränsen mellan Småland och Halland, vilken sammanfaller med Långaryds västra sockengräns och med den forna riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Sedan 1974 ligger Långaryd och hela den då bildade Hylte kommun i Hallands län, efter att dess område tidigare varit fördelat även på Jönköpings län (däribland Långaryd) och Kronobergs län; dessutom vidtar en halvmil norrut Västergötland och Västra Götalands län (tidigare älvsborgs län). Sålunda kan korset också tolkas som ett gränstecken och därmed en symbol för den svensk-danska gränsbygden. Förekomsten av två lejonhuvuden minner om dels Småland och Halland, dels Sverige och Danmark, som alla har lejon i sitt respektive vapen. Förutom Smålands vapentinkturer finns i släktvapnet blått från Hallands vapen samt det svenska riksvapnets blått och gult och det danskas guld, blått och rött. Ett blått kors i gult fält är Götalands flagga och anger i släktvapnet att själva Långaryd emellertid alltid varit en del av denna svenska landsdel. Lejonet är en symbol för den svenska statsmakten, och släktens stamfader var som länsman lokal representant för statens regionala företrädare, Kungl Maj:ts befallningshavande och länsförvaltning i Jönköping. Guld och rött kan vidare ses hämtade från fursteätten Oldenburg, som under längre tid än någon annan regerat över Hylteområdet - på Danmarks tron sedan 1448 och alltjämt samt på Sveriges under Kalmarunionen till och med Kristian II och därtill åren 1751-1818. Samma tinkturer återfinnns även i stamvapnet för furstehuset Liechten- stein, vari ingår medlemmar av Långarydssläkten. Så är även fallet med vapnet för släkten Jehander, till vilken hörde järnvägskungen Carl Jehander och hans bröder, som med sina järnvägsbyggnader präglat bygden och släkten mer än de flesta enskilda släktmedlemmar; med detta släktvapen har Långarydssläktens vapen också korset gemensamt som dominerande motiv. De gyllene fälten anspelar på huvudmannagrenens släktnamn, åhren, som kan härledas till ortnamnet åkershult i Långaryd.

Ur boken Långarydssläkten