Morfars Farfar

Sven Abraham Kihlbaum, 1806 - 1866