Min Faster, Inez Carlsson, gift Venstrom i Amerika

Sönerna, Edmund J. Venstrom, Carl B. Venstrom och Richard F. Venstrom